PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio „Gluosnis“

direktoriaus 2018 m. spalio 1 d.

įsakymu Nr. V-79

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ VALDYMO STRUKTŪROS MODELIS