PRITARTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Gluosnis“ tarybos posėdyje
2017 m. gruodžio 7 d. protokolo Nr. LT-2
PRITARTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus
2018 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A15-2010/18 (2.1.4E-KS)
PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio – darželio „Gluosnis“ direktoriaus
2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-88

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO
„GLUOSNIS“

2018 –2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2022 m. veiklos planas

Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m.

Vasaros veiklos planas 2021 m.

2021 m. veiklos planas

Smurto prevencijos priemonių planas 2020-2021 m.

Direktoriaus veiklos ataskaita ir užduotys 2020 m.

Kiti dokumentai:

Smurto ir patyčių prevencijos programa

2019- 2020 m.m veiklos planas

Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 m.

2018 -2019 m.m. veiklos planas

Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 m.

2017-2018 m.m. veiklos planas

2017-2018 m.m. veiklos ataskaita

2016-2017 m.m. veiklos planas

2016-2017 m.m. veiklos ataskaita