2020 m. gruodžio 15 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“ pripažintas Sveikatą  stiprinančia mokykla.

TIKSLAS:  Visapusiškas vaiko sveikatos saugojimas ir puoselėjimas, vykdant kryptingą ir sistemingą ugdymo procesą, siekiant fizinės, psichinės, dvasinės darnos bendruomenėje.

UŽDAVINIAI:

  1. Sudaryti palankias sąlygas vaikų fizinei bei psichinei sveikatai stiprinti.
  2. Formuoti ugdytinių nuostatą sveikai gyventi.
  3. Sisteminti ir analizuoti žinias bei patirtį ugdytinių sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti jas įstaigos bendruomenėje ir už jos ribų.
  4. Plėtoti bendradarbiavimą su sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, kitomis vaiko sveikata ir gerove besirūpinančiomis institucijomis, keičiantis sveikatos stiprinimo veiklos patirtimi.

PRIORITETAI

  • Tikslinių sveikos gyvensenos ugdymo projektų vykdymas, užtikrinant sąlygas įstaigoje ir už jos ribų.
  • Fizinio aktyvumo stiprinimas, naujų sveikatingumo ugdymo galimybių taikymas lauko erdvėse.
  • Emocinio intelekto stiprinimas vaikų ugdyme.

Dokumentai:
Sveikatos stiprinimo programa 2021-2025

Pažymėjimas